2016-07-18

Kontrola NIK dotycząca promocji gospodarczej Polski

Temat kontroli

Promocja gospodarcza Polski. Nr kontroli: P/15/023

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

NIK stwierdziła, że w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2010-2015:

 1. nie powstał w Polsce spójny system promocji gospodarczej, pomimo deklarowanego przez Ministra Gospodarki rozpoczęcia prac nad stosowną ustawą, która miała być podstawą tego systemu,
 2. nieefektywnie koordynowana była działalność promocyjna, prowadzona przez organy administracji rządowej oraz podmioty sektora publicznego; działania na rzecz ustanowienia takiej koordynacji prowadzone były niekonsekwentnie,
 3. brak było jednolitej, odrębnej strategii promocji gospodarczej Polski, pomimo że Minister Gospodarki był ustawowo odpowiedzialny za prowadzenie takiej działalności,
 4. nie było należytej współpracy pomiędzy Ministrami Gospodarki i Spraw Zagranicznych w zakresie funkcjonowania WPHI oraz wspólnego organizowania zagranicznych misji gospodarczych.

NIK ocenia negatywnie, z punktu widzenia celowości i gospodarności, przeznaczenie środków publicznych na realizację dwóch odrębnych ogólnokrajowych sieci centrów obsługi inwestora, które realizowały identyczne lub bardzo zbliżone zadania. Zastrzeżeni a NIK budzi struktura geograficzna lokalizacji WPHI, skoncentrowana na krajach europejskich oraz struktura finansowania Wydziałów, w której koszty utrzymania placówek są pięciokrotnie wyższe niż ich budżet na przedsięwzięcia promocyjne.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Uchwała Kolegium NIK Nr 36/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. Tekst  jednolity wystąpienia z dnia 8 czerwca 2016 r.

 1. Możliwie szybkie wypracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (przewidzianej uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r.), w tym jej pionu wspierania eksportu oraz poddane projektu tych zasad konsultacjom z podmiotami zaangażowanymi  w działalność na rzecz promocji gospodarczej Polski.
 2. Zainicjowanie prac nad opracowaniem, wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych, odrębnej, wieloletniej strategii promocji gospodarczej Polski lub nad zweryfikowaniem i stosownym uzupełnieniem już istniejących dokumentów strategicznych, obejmujących sferę promocji gospodarczej kraju.
 3. Dokonanie wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych, w ramach zakładanej reformy dyplomacji ekonomicznej, weryfikacji zasad współpracy placówek dyplomatycznych (lub konsularnych) z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji w planowaniu i realizacji przedsięwzięć promocyjnych i wspierających działalność promocyjną, pod kątem podniesienia efektywności i skuteczności tej współpracy.
 4. Przeprowadzenie analizy celowości dalszego utrzymywania aktualnej lokalizacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji i dokonania w tym zakresie zmian :
  a) umożliwiających otwieranie nowych placówek w krajach uznanych w strategii promocji za teren przyszłej ekspansji gospodarczej,
  b) pozwalających na podniesienie wysokości kwot przeznaczanych na bezpośrednią działalność promocyjną WPHI.
 5. Organizowanie wyjazdowych misji gospodarczych, przy okazji zagranicznych wizyt oficjalnych Ministra Rozwoju, wspólnie z innymi zainteresowanymi ministrami lub członkami kierownictw ministerstw.

Załączniki

  NIK_promocja.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_promocja.pdf 227,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się