2016-07-19

Kontrola NIK dotycząca realizacji celów Strategii Sprawne Państwo 2020

Temat kontroli

Realizacja celów “Strategii Sprawne Państwo 2020” (MIR). Nr kontroli: P/15/004

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

Minister Infrastruktury i Rozwoju realizował obowiązki wykonawcy Strategii Sprawne Państwo 2020 (SSP) w zakresie objętym kontrolą osiągając rzeczowe efekty działań zakończonych w latach 2013-2015. Stwierdzono jednakże, iż przekazane Koordynatorowi Strategii materiały sprawozdawcze za 2014 r. nie zawierały informacji
o wszystkich działaniach SSP objętych kontrolą NIK realizowanych przez MIR. Nie w pełni przestrzegano zasady dokonywania zmian w Planie działań. Może to wskazywać na niezapewnienie właściwego nadzoru nad procesem wdrażania Strategii w Ministerstwie. NIK zauważa, że ocenę postępu i zakładanych efektów wdrażania  Strategii w latach 2013-2015 (do 30 września) na poziomie Ministerstwa utrudnia brak określenia w Wykazie działań SSP wyznaczników postępu realizowanych działań, tj. określenia dla Ministerstwa wskaźników jakościowych i sposobu mierzenia efektów końcowych oraz okresowych wskaźników osiągania efektów w przypadku działań wieloletnich.    

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 stycznia 2016 r.

  1. Wzmocnienie nadzoru w dalszej współpracy z Koordynatorem Strategii Sprawne Państwo nad wdrożeniem Strategii „Sprawne Państwo 2020”w zakresie przekazywania materiałów sprawozdawczych obejmujących wszystkie planowane działania.

Załączniki

  NIK_Sprawne_Panstwo.pdf 902,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się