2016-07-19

Kontrola NIK dotycząca zapewnienia przejrzystości finansów publicznych

Temat kontroli

Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej. Nr kontroli: P/15/015

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

Działania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego podejmowane w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej w zakresie polityki rozwoju okazały się niewystarczające i nieskuteczne.
NIK ocenia pozytywnie sporządzone sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz kontrolowane sprawozdania za 2014 r. w zakresie części 34 – Rozwój regionalny.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2016 r.

  1. Opracowanie metodologii obliczania wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju, która uwzględniałaby wydatki faktycznie ponoszone na realizację strategii oraz wydatki ponoszone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.
  2. Sporządzenie harmonogramu wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju w układzie celów i zadań strategicznych.
  3. Przekazanie Ministrowi Finansów szczegółowych propozycji dotyczących wprowadzenia jednolitego układu funkcjonalnego klasyfikacji wydatków  dla całego sektora finansów publicznych, spójnego z układami funkcjonalnymi, określonymi w rządowych dokumentach strategicznych oraz w programach operacyjnych, uwzględniającego także wymiar terytorialny dokonywanych wydatków.
  4. Zamieszczanie w sprawozdaniach z realizacji SRK odnośników do pełnych danych o wydatkach, umieszczanie pod mapami odnośników do danych źródłowych.
  5. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach według jednolitej metodologii, zgodnej z treścią ustawy o finansach publicznych.
  6. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach w ujęciu funkcjonalnym i regionalnym w powiązaniu z efektami rzeczowymi, zarówno na poziomie zadań strategicznych, jak i celów.

Załączniki

  NIK_finanse_publiczne.pdf 767,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_finanse_publiczne.pdf 384,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się