2016-07-18

Kontrola NIK z wykonania budżetu państwa w 2015 r. (cz. 20 Gospodarka)

Temat kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w cz. 20 – Gospodarka. Nr kontroli: P/16/001

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie ksiąg rachunkowych miały związek z wydaniem z mocą wsteczną rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki. Dodatkowo brak stosownych uregulowań dotyczących przeniesienia planowanych dochodów i wydatków pomiędzy częściami budżetu państwa oraz sposobu i terminów przeprowadzenia reorganizacji w zakresie dysponenta części i urzędu go obsługującego, w celu zapewnienia ciągłości w realizacji zobowiązań byłego Ministerstwa Gospodarki – spowodował nieprawidłowości w zakresie rachunkowości.

W cz. 20 prawidłowo gromadzono dochody budżetowe. Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich dokonane zostały w sposób legalny, celowy i gospodarny. Zadania ujęte w planie finansowym w układzie zadaniowym zostały zrealizowane. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczaniu zbadanych dotacji udzielonych przez Ministra Gospodarki w ramach programów  finansowego wsparcia inwestycji. Z punktu widzenia celów zdefiniowanych w dokumentach strategicznych oraz zadań finansowanych dotacjami, środki przekazane beneficjentom uczestniczącym w powyższych programach zostały wydatkowane efektywnie. Dysponent wywiązywał się z obowiązków nadzoru, aczkolwiek dokumentowanie jego efektów nie było terminowe.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Uchwała Kolegium NIK 35/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. Tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego z dnia  8 czerwca 2016 r.

  1. Sporządzanie sprawozdań uwzględniających wyłącznie zapisy księgowe dokonane w sposób trwały.
  2. Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości.
  3. Objęcie szczególną uwagą sposobu ewidencjonowania należności oraz prawidłowość prezentowania ich w sprawozdaniach.
  4. Udzielanie dotacji w terminie umożliwiającym realizację dotowanego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Niedopuszczenie do łączenia stanowiska głównego księgowego placówki zagranicznej z funkcją kierownika tejże placówki.
  6. Dokonywanie płatności w terminach ich wymagalności.
  7. Ujmowanie w księgach rachunkowych Ministerstwa wartości akcji i udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Rozwoju.

Załączniki

  NIK_budzet_cz_20.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się