2018-02-06

Nabór na Dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu.
 

Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata

Kandydat na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych powinien wykazać, że:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8.15 -16.15 lub przesłać listem poleconym na adres:
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5
 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych – nie otwierać”.
 
Termin składania zgłoszeń do dnia 19 lutego 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Osoba do kontaktu

Pani Janina Kaul, (e-mail: office@pimr.poznan.pl, tel. 61 871 22 22)

Wyniki naboru

21 marca 2018 r. na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu został powołany dr hab. inż. Jan Szczepaniak.

Załączniki

  PIMR Ogłoszenie o naborze 1.pdf 221,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się