2016-10-28

Nabór na na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki PFR S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.03.55.476 ze zm.).

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:

1. wyższe wykształcenie magisterskie,

2. co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym, co najmniej 5-letni staż pracy na rynkach finansowych (w tym w bankowości, funduszach private equity lub TFI) oraz doświadczenie kierownicze na stanowiskach zarządczych w obszarze finansów lub ryzyka (prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający, partner),

3. poparte doświadczeniem zawodowym, zrozumienie zasad finansowania projektów inwestycyjnych poprzez spółki specjalnego przeznaczenia w formule bez regresu (project finance),

4. doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych i w aranżowaniu finansowania transakcji o dużych wartościach,

5. doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw lub w zakresie tworzenia modeli finansowych projektów inwestycyjnych zdobyte:

a. w funduszach typu private equity lub

b. w bankach inwestycyjnych, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych i międzynarodowych instytucjach finansowych lub

c. w firmach doradztwa corporate finance lub

d. w firmach prowadzących działalność w zakresie budowy, eksploatacji lub finansowania infrastruktury,

6. biegła znajomość języka angielskiego,

7. korzystanie z pełni praw publicznych,

8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

9. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

10. niekaralność,

11. złożenie Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub złożenie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Dodatkowymi atutami będą:

 1. znajomość zasad prowadzenia procesów inwestycyjnych przez fundusze infrastrukturalne, inwestycyjne fundusze suwerenne oraz/lub międzynarodowe instytucje finansowe,
 2. doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 3. biegła znajomość standardów rachunkowości potwierdzona uzyskaniem kwalifikacji ACCA lub uprawnieniami biegłego rewidenta,
 4. uprawnienia doradcy inwestycyjnego lub kwalifikacje CFA.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 4. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS);
 6. oświadczenia o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnych skarbowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego.
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
 • w odniesieniu do obywateli polskich – poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” albo pisemne zobowiązanie  kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,
 • w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie kandydata o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171) albo oświadczenie kandydata o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Termin składania zgłoszeń upływa 14 listopada 2016 r.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie” w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. bezpośrednio w siedzibie Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, piętro 5, 00-498 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia Spółce) na ww. adres.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Spółki dniu 15 listopada 2016 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą  przeprowadzane w siedzibie Spółki od dnia 16 listopada 2016 r., zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorach, w których działać będzie spółka;
 • wiedza w zakresie rachunkowości w tym MSR i MSSF,
 • wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz ich strukturyzowania finansowego,
 • wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przeprowadzić krótką prezentację swojego planu działania jako Członka Zarządu Spółki ds. Finansowych, który będzie wpisywał się w realizację zadań Spółki określonych w jej Statucie.

Inne informacje

 1. Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą, na pisemny wniosek, odebrać zestaw podstawowych informacji o Spółce obejmujący: (1) Statut Spółki, (2) Sprawozdanie finansowe za rok 2015 wraz z opinią audytora, (3) Sprawozdanie F01 na III kwartał 2016 roku, (4) Kwartalną Informację o Spółce na dzień 2016.09.30, w terminie do siedmiu dni roboczych, począwszy od następnego dnia po zamieszczeniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pfr.pl, w siedzibie Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, piętro 5, 00-498 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00,  tel. +48 22 537 75 41 faks: +48 22 378 49 51, mail: biuro@pfr.pl.
 2. Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Rada Nadzorcza Spółki - na piśmie na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata - powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszystkie złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka zarządu, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.
 5. Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się