2016-10-28

Nabór na na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki PFR S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.03.55.476 ze zm.).

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:

1. wyższe wykształcenie magisterskie,

2. co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym, co najmniej 5-letni staż pracy na rynkach finansowych (w tym w bankowości, funduszach private equity lub TFI) oraz doświadczenie kierownicze na stanowiskach zarządczych w obszarze finansów lub ryzyka (prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający, partner),

3. poparte doświadczeniem zawodowym, zrozumienie zasad finansowania projektów inwestycyjnych poprzez spółki specjalnego przeznaczenia w formule bez regresu (project finance),

4. doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych i w aranżowaniu finansowania transakcji o dużych wartościach,

5. doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw lub w zakresie tworzenia modeli finansowych projektów inwestycyjnych zdobyte:

a. w funduszach typu private equity lub

b. w bankach inwestycyjnych, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych i międzynarodowych instytucjach finansowych lub

c. w firmach doradztwa corporate finance lub

d. w firmach prowadzących działalność w zakresie budowy, eksploatacji lub finansowania infrastruktury,

6. biegła znajomość języka angielskiego,

7. korzystanie z pełni praw publicznych,

8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

9. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

10. niekaralność,

11. złożenie Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub złożenie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Dodatkowymi atutami będą:

 1. znajomość zasad prowadzenia procesów inwestycyjnych przez fundusze infrastrukturalne, inwestycyjne fundusze suwerenne oraz/lub międzynarodowe instytucje finansowe,
 2. doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 3. biegła znajomość standardów rachunkowości potwierdzona uzyskaniem kwalifikacji ACCA lub uprawnieniami biegłego rewidenta,
 4. uprawnienia doradcy inwestycyjnego lub kwalifikacje CFA.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 4. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS);
 6. oświadczenia o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnych skarbowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego.
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
 • w odniesieniu do obywateli polskich – poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” albo pisemne zobowiązanie  kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,
 • w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie kandydata o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171) albo oświadczenie kandydata o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Termin składania zgłoszeń upływa 14 listopada 2016 r.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie” w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. bezpośrednio w siedzibie Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, piętro 5, 00-498 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia Spółce) na ww. adres.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Spółki dniu 15 listopada 2016 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą  przeprowadzane w siedzibie Spółki od dnia 16 listopada 2016 r., zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorach, w których działać będzie spółka;
 • wiedza w zakresie rachunkowości w tym MSR i MSSF,
 • wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz ich strukturyzowania finansowego,
 • wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przeprowadzić krótką prezentację swojego planu działania jako Członka Zarządu Spółki ds. Finansowych, który będzie wpisywał się w realizację zadań Spółki określonych w jej Statucie.

Inne informacje

 1. Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą, na pisemny wniosek, odebrać zestaw podstawowych informacji o Spółce obejmujący: (1) Statut Spółki, (2) Sprawozdanie finansowe za rok 2015 wraz z opinią audytora, (3) Sprawozdanie F01 na III kwartał 2016 roku, (4) Kwartalną Informację o Spółce na dzień 2016.09.30, w terminie do siedmiu dni roboczych, począwszy od następnego dnia po zamieszczeniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pfr.pl, w siedzibie Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, piętro 5, 00-498 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00,  tel. +48 22 537 75 41 faks: +48 22 378 49 51, mail: biuro@pfr.pl.
 2. Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Rada Nadzorcza Spółki - na piśmie na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata - powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszystkie złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka zarządu, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.
 5. Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.