2019-08-08

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa” i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że:

 • postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r., znak: DLI.2.6621.29.2017.PMJ.19, podjął z urzędu zawieszone postępowanie, wznowione na wniosek spółki The Best Wood Sp. z o.o.
  z siedzibą w Otorowie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 lutego 2017 r., znak: DLI.III.6621.155.2015.PK.15, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy,
  a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2016
  z dnia 12 września 2016 r., znak: WIR.V.7820.27.2016.AW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie II etapu ul. Ogińskiego, stanowiącego część Trasy Uniwersyteckiej będącej drogą wojewódzką, na odcinku od ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa) do ul. Jana Pawła II (droga krajowa) z przebudową drogi powiatowej (ul. Glinki) na odcinku od ul. Jana Pawła
  II do ul. Magnuszewskiej (droga powiatowa) oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki
  w Bydgoszczy,
 • decyzją z dnia 25 lipca 2019 r., znak: DLI.2.6621.29.2017.PMJ.20, odmówił uchylenia ww. decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 lutego 2017 r., znak: DLI.III.6621.155.2015.PK.15.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji i postanowieniaoraz aktami sprawy
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwojuw Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji i postanowienia –w urzędzie gminy właściwym
ze względu na przebieg drogi, tj. w UrzędzieMiasta Bydgoszczy.

Załączniki

  obwieszczenie o wyd... decyzji.docx 48,21 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się