2019-08-09

Obwieszczenie

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 czerwca 2019 r., znak: DLI-I.4621.18.2018.SG.19, zawieszającym postępowanie odwoławcze prowadzone w sprawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 13/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., znak: IFXIII.7820.7.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK1 do DK78 (Zawiercie – Kolonia Poczesna)” – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie do wód i do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg, likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wznoszenie obiektów budowlanych i wykonanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a także robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 (Zawiercie – Kolonia Poczesna).

Załączniki

  obwieszczenie DLI-I...019.EŁ.2.pdf 139,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się