2019-09-05

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),i art. 12 ust. 1 i 4 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak: DLI-III.4620.15.2018.NT.7,
odmawiającą zmiany decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: DLI.3.6620.24.2017.KS.14, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty
sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia
27 października 2017 r., znak: AB-IV.747.2.1.2017.AM - o treści ustalonej decyzją Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia17 kwietnia 2019 r., znak: DLI-III.4620.13.2018.NT.8 - w części dotyczącej działki
nr 231, z obrębu Szczuczyn.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy i treścią ww. decyzji z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze,
w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią wyżej wskazanej decyzji, we właściwym urzędzie gminy, tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

Załączniki

  DLI-III.4620.15.201...szczenie.docx 79,32 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się