2019-10-04

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 2 października 2019 r., znak: DLI-III.4621.23.2018.KM.12, uchylającą w części decyzjęWojewody Małopolskiego Nr 10/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., znak:
WI-XI.7820.1.32.2018.JG, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 971 odc. 010 w km 1+047,96 – 1+594,82 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krynica-Zdrój
w ramach inwestycji pn. «Rozbudowa DW 971 w m. Krynica-Zdrój»”, i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzjiz dnia 2 października 2019 r. oraz aktami sprawy
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwojuw Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią ww. decyzji –w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju.

Ponadto informuję, iż właściwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1841) - jest obecnie Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Załączniki

  załącznik do obwi...u decyzji.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  obwieszczenie o wyd... decyzji.docx 79,16 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się