2016-03-03

Ocena legalności decyzji nacjonalizacyjnych

Dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych w Departamencie Prawny można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju lub przesyłać drogą pocztową na adres:


Ministerstwo Rozwoju
Departament Prawny
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa


Mając na uwadze art. 80 oraz art. 73 w związku z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuje się uczestników postępowań prowadzonych w Departamencie Prawnym o przysługującym prawie do czynnego udziału w postępowaniu i do zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się w sprawie przed podjęciem ostatecznej decyzji.


Akta są udostępniane stronom oraz innym osobom, legitymującym się pełnomocnictwem do dokonywania takich czynności, złożonym do akt sprawy w oryginale lub odpisie uwierzytelnionym zgodnie z zasadami ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. lub zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, od którego została uiszczona opłata skarbowa, według zasad przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.


Opłat skarbowych należy dokonywać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta St. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.


Urząd Miasta St. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł;

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów - 17 zł;

wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Akta spraw są udostępniane do przeglądania w budynku Ministerstwa Rozwoju, Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, we wtorki i czwartki, w godzinach: 9.00 – 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: (22) 693-48-58.


Wszelkie dokumenty winny być składane w języku polskim.

Załączniki

  Wniosek o wydanie z...iadczenia.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o stwierdze...i decyzji.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o uwierzyte...ępowania.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie u...kt sprawy.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz