2016-03-03

Przemieszczanie amunicji z terytorium Polski

Przed dokonaniem przemieszczenia amunicji należy uzyskać zgodę organu właściwego państwa, z którego amunicja ma być przemieszczona. W przypadku, gdy amunicja znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do wydania zgody jest Minister Rozwoju.

 

Amunicja to jedna z odmian wyrobów wypełnionych materiałem wybuchowym przeznaczoną do miotania na odległość przy użyciu broni palnej.

 

Przemieszczanie to każde rzeczywiste przekazanie MWc na obszarze Unii Europejskiej, Republiki Turcji lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oprócz przekazania w obrębie działania jednego przedsiębiorcy.

 

Wniosek musi zawierać następujące dane:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, nabywcy amunicji albo odbiorcy amunicji oraz ich siedziby lub miejsca zamieszkania i adresy;
  • wskazanie miejsca przeznaczenia amunicji, do którego ma być ona przemieszczona;
  • określenie rodzaju i ilości amunicji, która ma być przemieszczona oraz sposobu jej zabezpieczenia;
  • dane umożliwiające identyfikację amunicji, która ma być przemieszczona, oraz informacje o kontroli przeprowadzonej zgodnie z umowami międzynarodowymi o wzajemnym uznawaniu znaków kontrolnych broni małokalibrowej.

 

Minister Rozwoju wyda zgodę po sprawdzeniu warunków, w jakich będzie odbywać się przemieszczenie amunicji. W związku z powyższym należy przedłożyć:

  • kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) swojej koncesji na wytwarzanie lub obrót amunicją;
  • kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) pozwolenia lub koncesji na obrót amunicją wydanych dla odbiorcy zagranicznego przez właściwy organ państwa odbiorcy (przetłumaczoną na język polski przez tłumacza przysięgłego).

 

Dodatkowo należy podać trasę przemieszczania wraz z podaniem przejścia granicznego, znajdującego się pomiędzy RP a krajem członkowskim, przez które będzie przemieszczana amunicja.

 

Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Opłata za wydanie wniosku wynosi 82 zł. Opłata skarbowa za składane pełnomocnictwo to 17zł.

 

Numer rachunku do wniesienia opłaty:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

Ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

(dopisek: opłata skarbowa za ............)

 

Dowód opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Osoby do kontaktu:

Naczelnik Wydziału Beata Rywacka-Wieteska        tel. (22) 693-47-23

Grażyna Karczmarczyk          tel. (22) 693-47-11

Renata Jędrejek          tel. (22) 693-46-24

 

Podstawa prawna:

•          ustawa z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1100);

•          rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 10 marca 2005 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki i może następować na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ państwa, na którego terytorium ta amunicja się znajduje (Dz. U. nr 61, poz. 538);

•          rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji (Dz. U. nr 61, poz. 541);

•          dyrektywa Rady 93/15/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się