2016-02-19

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (MWc) (zaliczone do klasy 1 materiałów niebezpiecznych, wymienione w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

można przemieszczać tylko na zasadach określonych w rozdziale 3 „Zasady i kontrola przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego”.

 

W tym celu należy wypełnić wniosek o zgodę na przemieszczanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego:

http://crd.gov.pl/wzor/2013/12/12/1408/

 

Odbiorcy z Polski muszą do wniosku dołączyć:

-          kopię decyzji na nabywanie MWc albo koncesji na wytwarzanie MWc lub obrót tymi materiałami;

-          dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Odbiorcy z obszaru Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym muszą do wniosku dołączyć:

-          oryginał dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych wydany przez właściwy organ kraju odbiorcy zgodnie z przepisami Decyzji KE z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia MWc (2004/388/WE ze zm.);

-          dowód dokonania opłaty.

 

Odbiorcy z Republiki Turcji muszą do wniosku dołączyć:

-          kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do nabywania i przemieszczania MWc wydanego na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim kraju (niezbędne jest przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego).

-          dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Wniosek z wymaganymi dokumentami można złożyć w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

 

Opłata za wydanie wniosku wynosi 82 zł. Opłata skarbowa zaskładane pełnomocnictwo to 17zł. Numer rachunku do wniesienia opłaty:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
(dopisek: opłata skarbowa za ............)

Osoby spoza granic Polski winny posłużyć się numerem:
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN (space) PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dowód opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

 

 

Osoby do kontaktu:

 

Naczelnik Wydziału 
Beata Rywacka-Wieteska

tel. (22) 693-47-23

Grażyna Karczmarczyk

tel. (22) 693-47-11

Łukasz Szaruch

tel. (22) 693-47-20

Renata Jędrejek

tel. (22) 693-46-24

Ines Sobstyl

tel.(22) 693-47-22

 

Załączniki

  Wniosek_odbiorca spoza UE.pdf 113,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_odbiorca z UE.pdf 113,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_polski odbiorca.pdf 113,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się