2015-12-09

Organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Rozwoju i Finansów

Organami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej:  gospodarka i rozwój regionalny są:

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. z  2016 r.,poz 1595)

 

Jednostkami podległymi Ministrowi Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej:  gospodarka i rozwój regionalny są:

 

Jednostkami nadzorowanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej:  gospodarka i rozwój regionalny są:

 

Jednostki podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa ustawa z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1095, z późn. zm.).

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny, określa obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r.

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510), polegające na wzmocnieniu roli ministra właściwego do spraw gospodarki w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy.

 

Dodatkowo prezentujemy informacje o:

Biurach Informacji Gospodarczej

Centrach Badawczo-Rozwojowych

Sprawozdaniach finansowych instytutów badawczych

Specjalnych Strefach Ekonomicznych