2016-07-29

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce

O zespole

Do zadań Zespołu, stanowiącego platformę informacyjno-koordynacyjną dla resortów zajmujących się poszczególnymi obszarami aktywności kosmicznej należy:

 • koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej;
 • uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego;
 • uczestnictwo w ocenie działalności komórki organizacyjnej do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przewodniczący

Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Członkowie

 1. Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Bartosz Kownacki – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej
 4. Paweł Sałek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
 5. Aleksander Stępkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 6. Witold Kołodziejski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
 7. Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
 8. Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 9. Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 10. Piotr Stomma – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 11. Jerzy Materna – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 12. Anna Kacprzyk – Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 13. Prof. Marek Banaszkiewicz, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
 14. Michał Szaniawski – Wiceprezes. Agencja Rozwoju Przemysłu, S.A.

Kontakt

Departament Innowacji

tel. 22 693 42 61, 22 693 56 06
fax 22 693 40 84
e-mail: sekretariatDIN@mr.gov.pl

Podstawy prawne działania

Zarządzenia nr 71 Prezesa RM z dnia 6.06.2016 r.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się