2016-07-29

Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich

Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich została powołana zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 r. i posiada własny regulamin.
 

Podstawowym celem Grupy Sterującej jest zapewnienie koordynacji i monitorowania działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie Funduszy Europejskich polityki spójności, w tym wymiana doświadczeń i informacji na temat prowadzonych działań, a także uzgadnianie kierunków informacji i promocji Funduszy Europejskich.

 

Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w Polsce składa się zarówno z przedstawicieli departamentów MR, jak i przedstawicieli instytucji spoza MR.Stałymi członkami grupy są zarówno przedstawiciele departamentów MR (IZ krajowych Programów Operacyjnych, IZ EWT, DKS), jak i przedstawiciele innych jednostek (IZ Regionalnych Programów Operacyjnych).


Pełny skład (stali członkowie):
 

  1. Przewodniczący Grupy Sterującej (Dyrektor DIP);
  2. pięciu przedstawicieli komórki organizacyjnej realizującej zadania Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie informacji i promocji - DIP,
  3. po jednym przedstawicielu z komórek organizacyjnych pełniących funkcję instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi;
  4. po jednym przedstawicielu  instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi;
  5. jeden przedstawiciel komórki pełniącej funkcję Instytucji Koordynującej programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, będący jednocześnie przedstawicielem instytucji zarządzających programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT),
  6. jeden przedstawiciel komórki pełniącej funkcję Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa.
     

Na spotkania Grupy Sterującej zapraszani są również przedstawiciele ministra właściwego ds. do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się