2016-07-29

Międzyresortowy Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Międzyresortowy Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym powstał na podstawie Zarządzenia Ministra Rozwoju z dn. 24 czerwca 2016 r.

 

Przedmiot działalności:

  • określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • wypracowywanie stanowiska do inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • opracowanie planu działania w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Rzeczypospolitej Polskiej, określającego w szczególności cele i priorytety działania wraz z ich horyzontem czasowym oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;
  • monitorowanie wdrażania planu działania, o którym mowa w pkt 3.

 

Skład:

  1. przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu nadzorujący merytorycznie komórkę organizacyjną Ministerstwa Rozwoju właściwą do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym;
  2. zastępca przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Ministra Środowiska w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;
  3. sekretarz Zespołu – pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Rozwoju właściwej do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym.
  4. członkowie:
  • po dwóch przedstawicieli:

- Ministra Rozwoju,

- Ministra Środowiska,

  • po jednym przedstawicielu:

- Ministra Edukacji Narodowej,

- Ministra Energii,

- Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Ministra Zdrowia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się