2016-07-29

Rada do spraw innowacyjności

O zespole

Do zadań Rady należy koordynowanie działań związanych ze zwiększaniem Innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, w szczególności identyfikowanie podstawowych kierunków działania administracji rządowej w obszarze wsparcia innowacyjności, wypracowywanie propozycji o charakterze systemowym, ewaluacja podejmowanych działań, konsultowanie proponowanych kierunków działania, w szczególności z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców.

Przewodniczący

Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów

Członkowie

  1. Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  2. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  3. Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji,
  4. Dawid Jackiewicz, Minister Skarbu Państwa,
  5. Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia,
  6. Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej,
  7. sekretarz Rady, którego powołuje przewodniczący.

Kontakt

Departament Innowacji

Sekretariat Rady i Zespołu ds. Innowacyjności
tel. 22 693 50 65
fax 22 693 40 84
e-mail: radainnowacyjnosci@mr.gov.pl

Podstawa prawna działania

Zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się