2017-01-18

Rada ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

O Radzie

Do zadań Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych należy wydawanie opinii dotyczących:

 1. kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 2. dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
 3. projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
 4. kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 5. spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Przewodniczący

Prezes Rady Ministrów powołał Łukasza Popławskiego na Przewodniczącego Rady.

Członkowie

W skład Rady wchodzi 9 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje:

 • Prezes Rady Ministrów - trzech członków;
 • minister właściwy do spraw gospodarki - trzech członków;
 • minister właściwy do spraw energii - trzech członków.

Prezesa Rady Ministrów wskazał następujące osoby:

 1. Łukasz Popławski,
 2. Aleksander Grzelak,
 3. Piotr Buła.

Minister Rozwoju i Finansów wskazał następujące osoby:

 1. Magdalena Tarczewska-Szymańska,
 2. Jacek Orzeł,
 3. Przemysław Zbierowski.

9 maja 2017 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozowju i Finansów Mateusz Morawiecki odwołał Panią Jadwigę Lesisz, a powołał Pana Przemysława Zbierowskiego.

Minister Energii wskazał następujące osoby:

 1. Adam Gołuch,
 2. Edward Słoma.

Kontakt

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Podstawa prawna działania

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się