2016-07-29

Trójstronny Zespół Branżowy ds. Hutnictwa Żelaza, Stali i Koksownictwa

Trójstronny Zespół Branżowy do Spraw Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Koksownictwa powstał na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 

Celem powołania Trójstronnego Zespołu Branżowego do Spraw Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Koksownictwa, zwanego dalej „Zespołem”, jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla godzenia interesów stron przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem konkurencyjności produkcji hutniczej i koksowniczej na rynku europejskim oraz zachowaniu pokoju społecznego w branży hutniczej.

 

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

 

Skład:

Stronę rządową w Zespole reprezentuje 5 przedstawicieli w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wyznaczonych odpowiednio przez:

 1. ministra właściwego do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej,
 2. ministra właściwego do spraw rozwoju,
 3. ministra właściwego do spraw finansów,
 4. ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
 5. ministra właściwego do spraw energii,
 6. minister właściwego do spraw środowiska.

 

Stronę pracowników w Zespole reprezentuje po 3 przedstawicieli następujących organizacji związkowych:

 • Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”,
 • Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce,
 • Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” – Sekcji Hutniczej,
 • Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego – Sekcji Hutniczej,
 • Krajowej Sekcji Hutnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,
 • Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 80.

 

Stronę pracodawców w Zespole reprezentuje 6 przedstawicieli wyznaczonych przez Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się