2016-07-29

Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

O zespole

Zadaniem Zespołu jest wsparcie działań Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kształtowania i poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący

Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący merytorycznie sprawy związane z doskonaleniem regulacji gospodarczych.

Członkowie

po jednym przedstawicielu, zaproszonym przez przewodniczącego Zespołu do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, wskazanym przez:

 1. Business Centre Club,
 2. Konfederację Lewiatan,
 3. Krajową Izbę Gospodarczą,
 4. Krajową Izbę Radców Prawnych,
 5. Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
 6. Naczelną Organizację Techniczną,
 7. Naczelną Radę Adwokacką,
 8. Polską Radę Biznesu,
 9. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 11. Związek Rzemiosła Polskiego;

Sekretarz Zespołu: –Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych lub Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego w Ministerstwie Rozwoju albo wyznaczony pracownik z tych jednostek organizacyjnych

Kontakt

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

tel. 22 693 59 35
fax 22 693 40 25
e-mail: sekretariatDDR@mr.gov.pl

Podstawy prawne działania

Zarządzenie Nr 18 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się