2016-07-29

Zespół do spraw Prawa Gospodarczego

O zespole

Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej poprzez:

 • ocenę efektywności i skuteczności funkcjonowania obowiązujących regulacji, w tym identyfikacja obszarów, tw których niezbędna jest interwencja prawodawcy;
 • wskazywanie zagadnień, które wymagają podjęcia działań pozalegislacyjnych;
 • przygotowywanie rekomendacji rozwiązań w kwestiach określonych w pkt 1 lub 2;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych.

Przewodniczący

Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Członkowie

 1. dr hab. Anna Hrycaj, sędzia, Wiceprzewodniczący Zespołu
 2. Bartosz Groele, adwokat Wiceprzewodniczący Zespołu
 3. Michał Babicz, adwokat
 4. Michał Bobrzyński, radca prawny
 5. dr Patryk Filipiak, adwokat
 6. Rafał Kos, adwokat
 7. Zbigniew Miczek, sędzia
 8. dr Piotr Nazaruk
 9. dr Wojciech Piątek
 10. Anna Pukszto, radca prawny
 11. dr Anna Rachwał
 12. dr Arkadiusz Radwan, adwokat
 13. Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
 14. dr Marcin Smaga
 15. dr Marcin Spyra
 16. dr Ewa Szuber-Bednarz, komornik
 17. Mariusz Tomasik, adwokat
 18. Adam Wacławczyk, doradca podatkowy
 19. Kamil Zawicki, adwokat
 20. Piotr Zimmerman, radca prawny
 21. Sekretarz Zespołu - Katarzyna Skrzek, radca prawny

Kontakt

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

tel 22 693 5935

fax 22 2693 40 25

e-mail: sekretariatDDR@mr.gov.pl

Podstawy prawne działania

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2015 r., z późn. zm.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się