2016-08-02

Zespół do spraw Środków Taryfowych

O Zespole

Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Tadeusz Kościński.

Prace Zespołu dotyczą modyfikacji unijnej ochrony celnej. Modyfikacja ta jest wprowadzana 2 razy do roku, w drodze rozporządzeń Rady UE. Jej formą są zawieszenia poboru ceł i kontyngenty taryfowe wobec wszystkich krajów pozaunijnych.

Środki te, z polskiej perspektywy, mają na celu obniżenie kosztów importu zaopatrzeniowego surowców i komponentów dla polskich producentów, wykorzystywanych  następnie do produkcji wyrobów gotowych i umieszczanych na rynku UE i rynkach pozaunijnych (podniesienie konkurencyjności polskiej produkcji).

Zadania Zespołu

  • przygotowywanie propozycji i opinii dotyczących zmian regulacji taryfowych w zakresie autonomicznych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, w oparciu o wnioski krajowych przedsiębiorców i ich zrzeszenia (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów) w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum jej grup roboczych.
  • formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Polski w zakresie wysokości ceł ujętych we Wspólnej Taryfie Celnej, ceł obniżonych, ceł stosowanych w ramach unijnego systemu preferencji celnych, jak również w ramach umów o wolnym handlu. 

Skład Zespołu

  1. przewodniczący – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, nadzorujący merytorycznie sprawy związane ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej,
  2. zastępca przewodniczącego – dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rozwoju właściwej w sprawach związanych ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej albo jego zastępca,
  3. sekretarz Zespołu – wskazany przez zastępcę przewodniczącego Zespołu pracownik  komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rozwoju właściwej w sprawach związanych ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej,
  4. członkowie wyznaczeni przez: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W pracach Zespołu biorą także udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się