2016-08-19

Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej

O zespole

Do zadań Zespołu należy koordynowanie spraw związanych z realizacją „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”, ocena projektów inwestycyjnych, udzielenie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rekomendacji w sprawie udzielenia wsparcia.

 

Przewodniczący

Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

 

Członkowie

 1. Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 2. Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 4. Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 5. Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 6. Piotr Pełka, Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK
 7. Paweł Sałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 8. Filip Grzegorczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
 9. Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 10. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 11. Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 12. Sekretarz Zespołu – Grażyna Ciurzyńska, Dyrektor DDI

 

Kontakt

Departament Polityki Inwestycyjnej
tel. 22 273 76 50
fax 22 273 89 11
e-mail: sekretariatDDI@mr.gov.pl

 

Podstawy prawne działania

Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się