2016-07-28

Zespół ds. przygotowania założeń współpracy infrastrukturalnej z ChRL

O zespole

Jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Priorytetem Zespołu jest określenie strategicznych projektów infrastrukturalnych, realizowanych we współpracy z partnerami chińskimi oraz mechanizmu finansowania tych projektów.

Przewodniczący

  1. przewodniczący Zespołu – Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;
  2. wiceprzewodniczący Zespołu – Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Członkowie

  1. Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  2. Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,
  3. Mikołaj Wild, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,
  4. Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  5. Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
  6. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  7. Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
  8. sekretarz Zespołu – Sebastian Wijas, pracownik Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju.

Do udziału w pracach zapraszany jest także przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt

Departament Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 693 59 36, 22 693 58 95, 22 693 58 17
fax 22 693 40 19
e-mail: sekretariatDWM@mr.gov.pl

Podstawy prawne działania

Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r.

Załączniki

  ZARZADZENIE PRM.pdf 37,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się