2016-07-29

Zespół ds. Transformacji Przemysłowej

Zespół ds. Transformacji Przemysłowej powstał na podstawie Zarządzenia nr 25 Ministra Rozwoju z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania.

 

Celem powołania Zespołu ds. transformacji przemysłowej jest:

 • wypracowanie inicjatyw mających na celu cyfrową transformację gospodarki, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • przedstawianie propozycji działań mających na celu cyfrowy rozwój przemysłu i usług około przemysłowych, w szczególności opracowywanie propozycji założeń oraz rozwiązań systemowych służących cyfrowej transformacji przemysłu.

 

Skład:

 1. Przewodniczący Zespołu - Minister Rozwoju,
 2. Zastępca przewodniczącego Zespołu - Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz,
 3. Sekretarz Zespołu - dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w MR
 4. Członkowie:
 • po jednym przedstawicielu  wskazanym  przez: Ministra Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Energii, Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Zdrowia, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Polską Agencję Kosmiczną, Polski Komitet Normalizacyjny, Polski Komitet Normalizacyjny;
 • dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju;
 • dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

 

Przewodniczący Zespołu zaprasza do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, po jednym przedstawicielu reprezentującym:

 1. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji;
 2. Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii;
 3. Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się