Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 8 listopada 2017 r.
Petycja dot. wprowadzenia zmian w treści przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
04.06.2019 więcej
Petycja z dnia 5 października 2017 r.
Przedmiotem petycji są propozycje zmian w prawie budowlanym
09.05.2018 więcej
Petycja z dnia 26 października 2017 r.
Petycja dotyczy propozycji zmian w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
30.01.2018 więcej
Petycja z dnia 17 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy publikowania petycji i odpowiedzi na nie.
23.11.2017 więcej
Petycja z dnia 9 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR
UX026266. Opublikowano również odpowiedź na petycję.
15.11.2017 więcej
Petycja z dnia 2 października 2017 r.
Petycja dotyczy propozycji zmian w przepisach z zakresu
legalizacji wodomierzy
09.11.2017 więcej
Petycja z dnia 3 sierpnia 2017 r.
Przedmiotem petycji jest m.in. postulat, aby firmy windykacyjne
miały obowiązek upewnienia się co do zasadności tego
roszczenia, zanim złożą informację i zażądają wpisu w KRD.
11.09.2017 więcej
Petycja z dnia 24 czerwca 2017 r.
Petycja dotyczy problemu zatorów płatniczych oraz postulatu
wprowadzenia ustawowego 14-dniowego terminu zapłaty.
07.08.2017 więcej
Petycja z dnia 8 września 2016 r. i 27 kwietnia 2017 r.
Petycja ws. podjęcia inicjatywy na forum europejskim dot.
powołania jednostki badawczo-rozwojowej
18.07.2017 więcej
Petycja z dnia 31 maja 2017 r.
Petycja NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej
04.07.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się