Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z 17 listopada 2017 r. (data wpływu: 17 listopada 2017 r.)
Petycja w sprawie publikowania petycji i odpowiedzi na nie.
23.11.2017 więcej
Petycja z 9 listopada 2017 r. (data wpływu: 9 listopada 2017 r.)
Petycja w sprawie przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100
LR UX026266.
15.11.2017 więcej
Petycja z 17 sierpnia 2017 r. (data wpływu: 2 października 2017 r.)
Petycja w sprawie zmian w przepisach z zakresu legalizacji
wodomierzy
09.11.2017 więcej
Petycja z 14 lipca 2017 r. (data wpływu: 3 sierpnia 2017 r.)
Petycja sprawie wprowadzenia dodatkowych obowiązków dla firm
windykacyjnych przekazujących informacje do biur informacji
gospodarczych
11.09.2017 więcej
Petycja z 29 maja 2017 r. (data wpływu: 24 czerwca 2017 r.)
Petycja w sprawie zmian legislacyjnych w przepisach ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych
07.08.2017 więcej
Petycja z 31 maja 2017 r. (data wpływu: 24 czerwca 2017 r.)
Petycja w sprawie sytuacji finansowej w spółkach Stocznia
Gdańsk S.A., GSG Towers sp. z o.o. i GSG Service sp. z o.o.
04.07.2017 więcej
Petycja z 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 9 maja 2017 r.)
Petycja w sprawie zmian ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej i innych ustaw
25.05.2017 więcej
Petycja z 22 marca 2017 r. (data wpływu: 8 maja 2017 r.)
Petycja w sprawie funduszy norweskich
15.05.2017 więcej
Petycja z 8 września 2016 r. (data wpływu: 4 maja 2017 r.)
Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy na forum europejskim
dotyczącej powołania jednostki badawczo-rozwojowej
18.07.2017 więcej
Petycja z 13 marca 2017 r. (data wpływu: 17 marca 2017 r.)
Petycja w sprawie uchylenia rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i
odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach
2017-2021
27.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się