Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja z 30 listopada 2018 r. (data wpływu: 3 grudnia 2018 r.)
Petycja w sprawie zmian do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów.
31.12.2018 więcej
Petycja z 11 października 2018 r. (data wpływu: 19 października 2018 r.)
Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów
03.12.2018 więcej
Petycja z 6 września 2018 r. (data wpływu: 6 września 2018 r.)
Petycja w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
19.09.2018 więcej
Petycja z 21 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 31 sierpnia 2018 r.)
Petycja w sprawie wprowadzenia kompleksowych rozwiązań prawnych
regulujących kwestie uciążliwości zapachowych.
11.12.2018 więcej
Petycja z 27 lipca 2018 r. (data wpływu: 16 sierpnia 2018 r.)
Petycja w sprawie zmiany Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali
05.09.2018 więcej
Petycja z 14 lipca 2018 r. (data wpływu: 16 lipca 2018 r.)
Petycja w sprawie dokonania zmian w obowiązujących zasadach
budownictwa miejskiego
09.10.2018 więcej
Petycja z 16 lipca 2018 r. (data wpływu: 16 lipca 2018 r.)
Petycja w sprawie zmiany zasad wykupu mieszkań oraz poprawy
zasad spłaty kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego
07.08.2018 więcej
Petycja z 29 czerwca 2018 r. (data wpływu: 9 lipca 2018 r.)
Petycja w sprawie projektu ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności gruntów
18.07.2018 więcej
Petycja z 25 czerwca 2018 r. (data wpływu: 25 czerwca 2018 r.)
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne
18.07.2018 więcej
Petycja z 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 5 czerwca 2018 r.)
Petycja w sprawie niezwłocznego skierowania do dalszych prac
legislacyjnych projektu ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo ich własności
21.06.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się