Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 14 grudnia 2017 r.
Petycja dotyczy dostępu do publicznych programów mieszkaniowych
osób z niepełnosprawnościami.
04.06.2019 więcej
Petycja z dnia 17 stycznia 2018 r.
Petycja dotyczy wprowadzenia zmiany zakresu stosowania art. 145
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23
sierpnia 2017 r.
04.06.2019 więcej
Petycja z dnia 18 grudnia 2017 r.
Petycja dot. rozwiązań systemowych zwiększających dochody
budżetu, zmniejszających wydatki lub regulujących
działalność instytucji rządowych wraz z odpowiedzią
23.05.2019 więcej
Petycja z dnia 30 listopada 2018 r.
Petycja (data wpływu: 3 grudnia 2018 r.) w sprawie zmian do
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
31.12.2018 więcej
Petycja z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Petycja w sprawie wprowadzenia kompleksowych rozwiązań prawnych
regulujących kwestie uciążliwości zapachowych.
11.12.2018 więcej
Petycja z dnia 11 października 2018 r.
Petycja dot. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
03.12.2018 więcej
Petycja z dnia 14 lipca 2018 r.
Petycja o dokonanie zmian w obowiązujących zasadach
budownictwa miejskiego
09.10.2018 więcej
Odpowiedź na petycję OSM "Przyszłość"
Odpowiedź na petycję OSM "Przyszłość"
25.09.2018 więcej
Petycja z dnia 6 września 2018 r.
Petycja dotyczy zmiany przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
19.09.2018 więcej
Petycja z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Petycja dotyczy Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali
05.09.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się