Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja z 23 sierpnia 2019 r. (data wpływu: 28 sierpnia 2019 r.)
Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o
Krajowym Zasobie Nieruchomości
02.09.2019 więcej
Petycja z 9 sierpnia 2019 r. (data wpływu: 13 sierpnia 2019 r.)
Petycja w sprawie wytycznych dla wojewodów dot. podjęcia
działań likwidujących bariery w komunikowaniu
03.09.2019 więcej
Petycja z 30 lipca 2019 r. (data wpływu: 30 lipca 2019 r.)
Petycja dot. nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
14.08.2019 więcej
Petycja z 2 lipca 2019 r. (data wpływu: 8 lipca 2019 r.)
Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
19.07.2019 więcej
Petycja z 26 czerwca 2019 r. (data wpływu: 27 czerwca 2019 r.)
Petycja w sprawie dokonania zmian w obowiązujących przepisach
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
03.09.2019 więcej
Petycja z 31 maja 2019 r. (data wpływu: 6 czerwca 2019)
Petycja w sprawie zmiany ustawy - Prawo budowlane polegającej na
rozszerzeniu definicji pojęcia "przebudowa"
11.09.2019 więcej
Petycja z 27 maja 2019 r. (data wpływu: 3 czerwca 2019 r.)
Petycja w sprawie rozwoju budownictwa typu "tiny house".
24.06.2019 więcej
Petycja z 23 maja 2019 r. (data wpływu: 23 maja 2019 r.)
Petycja w sprawie zmiany art. 80 ust. 1 i 2 i art. 13 ust. 4
ustawy - Prawo budowlane oraz art. 174 ust. 9 ustawy o gospodarce
nieruchomościami
11.09.2019 więcej
Petycja z 10 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 10 maja 2019 r.)
Petycja w sprawie zmiany art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
24.09.2019 więcej
Petycja z 10 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 10 maja 2019 r.)
Petycja w sprawie zmiany przepisów ustaw: o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane oraz o gospodarce
nieruchomościami
24.09.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się