Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 14 lipca 2018 r.
Petycja o dokonanie zmian w obowiązujących zasadach
budownictwa miejskiego
09.10.2018 więcej
Odpowiedź na petycję OSM "Przyszłość"
Odpowiedź na petycję OSM "Przyszłość"
25.09.2018 więcej
Petycja z dnia 6 września 2018 r.
Petycja dotyczy zmiany przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
19.09.2018 więcej
Petycja z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Petycja dotyczy Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali
05.09.2018 więcej
Petycja z dnia 16 lipca 2018 r.
Petycja najemców zasobów Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
07.08.2018 więcej
Petycja z dnia 29 czerwca 2018 r.
Petycja ws. projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności gruntów
18.07.2018 więcej
Petycja z dnia 25 czerwca 2018 r.
Petycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do zmiany
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne
18.07.2018 więcej
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.
29.06.2018 więcej
Petycja z dnia 9 kwietnia 2018 r.
Petycja Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego "Przełom
Wisłoka" w sprawie środków na remont dwóch odcinków drogi
powiatowej nr 2113R.
25.06.2018 więcej
Petycja z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Petycja Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
ws. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo ich
własności
21.06.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się