Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 27 lutego 2018 r.
Petycja dot. podjęcia działań w zakresie zmiany organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 2 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu urządzeń przeciwpożarowych
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 14 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu urządzeń przeciwpożarowych w
budynkach
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 25 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu szyn podjazdowych na klatkach
schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 10 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie obowiązku posiadania windy
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 8 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów
budowlanych
01.03.2018 więcej
Petycja z 20 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy m.in. podjęcia działań w zakresie zmiany
organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
21.02.2018 więcej
Petycja z 1 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy wznowienia prac nad projektem ustawy o zmianie
prawa wspólużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów
20.02.2018 więcej
Petycja z 14 grudnia 2017 r.
Petycja dotyczy prośby o podjęcie działań w celu ochrony i
restytucji majątku spółki, w której Skarb Państwa posiada
znaczący pakiet akcji.
14.02.2018 więcej
Petycja z dnia 18 grudnia 2017 r.
Petycja dotyczy rozwiązań systemowych zwiększających dochody
budżetu, zmniejszających wydatki lub regulujących
działalność instytucji rządowych
01.02.2018 więcej
123