2019-06-04

Petycja wielokrotna z 30 marca 2018 r. (data wpływu: od 17 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.)

Petycja w sprawie zmiany zakresu stosowania art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2017 r.

 

W dniach od 17 stycznia do 7 lutego 2018 r. do Ministerstwa Inwestyczji i Rozwoju wpłynęło 5 petycji indywidualnych dot. wprowadzenia zmiany zakresu stosowania art 145 ww. ustawy, w sprawach, w których postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej nie zostało wszczęte przed dniem 1 września 2017 r. i w tym dniu nie upłynęły 3 lata od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi a w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy.

Biorąc pod uwagę liczbę petycji oraz ich powtarzalność, Minister Inwestycji i Rozwoju w dniu 14 lutego 2018 r. uznał te wystąpienia za petycję wielokrotną i wyznaczył dzień 30 marca 2018 r. jako datę do której będzie oczekiwać na dalsze petycje w tej sprawie.

 

 

Data oczekiwania na dlasze petycje: 30 marca 2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 29 czerwca 2018 r.

Załączniki

  Skan_2019-06-04_10-49-36-082.pdf 211,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skan_2019-06-04_10-26-06-383.pdf 334,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się