2015-12-09

Podstawowe dane o Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Czym jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny.

Ministerstwo powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Czym zajmuje się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odpowiada m.in. za:

  • budownictwo,
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • mieszkalnictwo,
  • zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej:

  • rozwój regionalny,
  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.

Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje m.in. sprawy: architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii.

Aktem prawnym, który określa zakres kompetencji Ministra Inwestycji i Rozwoju jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

Statut Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Statut określa strukturę organizacyjną Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Został nadany w drodze zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju oraz zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju.

Lokalizacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

  • Główna siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju mieści przy pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie.
  • Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ul. Wspólnej 2/4.
  • Komórki organizacyjne Ministerstwa pracują również w budynku położonym przy pl. Trzech Krzyży 3/5 oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie
  • Ministerstwo posiada również wydziały zamiejscowe, w Katowicach oraz Wrocławiu, funkcjonujące w ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej.

Godziny pracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

8:15-16:15

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się