2016-07-04

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

Informacje ze strony internetowej  oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju udostępniane są na poniższych warunkach:1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rozwoju;
2. należy podać datę pozyskania informacji;
3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.Informacja sektora publicznego udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju do ponownego wykorzystywania bez opłat.Na podstawie art. 25 ust. 1 powyższej ustawy  oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.Ministerstwo Rozwoju nie zawierało umów o udzielenie wyłączonego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.