2016-11-24

Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat

Cel organizacji praktyk, stażu i wolontariatu

Praktyki studenckie, staże i wolontariat mają na celu przełożenie wysiłku młodych ludzi zarówno na korzyści dla ministerstwa, jak i na zdobyte doświadczenia zawodowe dla osób z nami współpracujących.

Oferujemy zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w ministerstwie odpowiedzialnym m.in. za zarządzanie środkami unijnymi. Nasze praktyki, staże, czy wolontariat to także sposobność do przyjrzenia się od środka pracy dużego nowoczesnego urzędu.

Głównym celem praktyki, stażu lub wolontariatu jest wsparcie danej komórki organizacyjnej ministerstwa w realizacji zadań określonych w umowie, bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z interesującej - praktykanta/stażystę/wolontariusza - dziedziny.

Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta, stażysty lub wolontariusza deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.

Zasady rekrutacji na staż/praktyki/wolontariat

Praktyki, staże i wolontariat realizowane są w MIiR przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania komórki.

Rekrutacja odbywa się za pomocą aplikacji elektronicznej

Uwaga

Osoby zainteresowane współpracą z ministerstwem mogą składać podania drogą elektroniczną w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie, które dana komórka organizacyjna ministerstwa zamieszcza na stronie internetowej. W tym celu, mając otwarte ogłoszenie, na które chce się aplikować, należy wybrać opcję menu Aplikuj na ogłoszenie. Pojawia się wówczas formularz zgłoszeniowy, zawierający niezbędne do wypełniania pola. W formularzu znajduje się również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Po wysłaniu swojej aplikacji na konto mailowe podane w zgłoszeniu zostaje wysyłany nr identyfikacyjny, który pozwala na samodzielne śledzenie statusu aplikacji.

Formalności

Osoba, która uzyskała zgodę danej komórki organizacyjnej na realizację praktyki/stażu/wolontariatu przed podjęciem współpracy z ministerstwem, musi dopełnić wszelkich formalności z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi ministerstwa.

Praktyki

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą.

Uwaga

Propozycje wszystkich praktyk publikujemy na naszej stronie internetowej w aplikacji elektronicznej za pośrednictwem której studenci mogą przesłać swoją aplikację.

Terminy praktyk podane w ogłoszeniu zazwyczaj można zmienić, dostosowując je do możliwości obu stron.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Ministerstwie  Rozwoju można uzyskać pod numerami telefonu 22 273 72 94 lub 22 273 86 91.

Praktyki studenckie są bezpłatne i organizowane dla studentów wszystkich lat studiów.

Po wyborze osoby na praktykę, pomiędzy studentem a ministerstwem (reprezentowanym przez dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi) zawierana jest umowa, określająca prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy. Zazwyczaj pomiędzy ministerstwem a uczelnią zawierana jest też umowa/porozumienie. Jeżeli taka umowa/porozumienie nie jest konieczna, praktykant powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem.

Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań komórki organizacyjnej, do której zostali przyjęci. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji biura/departamentu.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi wydaje studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie przedstawionej przez studenta listy obecności, poświadczonej przez jego opiekuna lub dyrektora komórki organizacyjnej, w której odbywała się praktyka. Opinię na temat pracy może wydać praktykantowi jego opiekun.

Staże absolwenckie

Staże organizowane w ministerstwie realizowane są w ramach projektów finansowanych przez:

  • urzędy pracy, 
  • fundacje i inne instytucje wspierające m.in. osoby niepełnosprawne,
  • uczelnie.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, ministerstwa i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy ministerstwem a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla bezrobotnego stażysty.

Stażysta pracuje w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 22 273 72 94 lub 22 273 86 91.

Osoby zainteresowane współpracą z nami mogą aplikować na ogłoszenia zamieszczone w  aplikacji elektronicznej lub za pośrednictwem instytucji finansującej staż.

Wolontariat

Wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Umowa podpisywana jest pomiędzy ministerstwem, a wolontariuszem.

Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem, a wolontariuszem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 22 273 72 94 i 22 273 86 91.

Osoby zainteresowane współpracą z nami mogą aplikować na ogłoszenia zamieszczone w aplikacji elektronicznej