2015-05-18

Programy

Perspektywa 2014-2020

Fundusze Europejskie w ramach polityki spójności 2014-2020 są inwestowane w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Programy operacyjne na lata 2014-2020 to:

 • Program Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Inteligentny Rozwój,
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Program Polska Cyfrowa,
 • Program Polska Wschodnia,
 • Program Pomoc Techniczna,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
  • Program  Polska - Słowacja,
  • Program Polska - Czechy,
  • Program Polska - Saksonia,
  • Program Brandenburgia - Polska,
  • Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska,
  • Południowy Bałtyk,
  • Litwa - Polska,
  • Region Morza Bałtyckiego,
  • Europa Środkowa,
  • Interreg Europa,
  • Interact 2014-2020,
  • Urbact III,
  • Espon 2020,
 • Regionalne Programy Operacyjne (1 dla każdego z województw)

Treść poszczególnych programów operacyjnych jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich.

Perspektywa 2007-2013

Fundusze Europejskie w ramach polityki spójności 2007-2013 są inwestowane w Polsce poprzez 5 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Programy operacyjne na lata 2007-2013 to:

 • Program Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Kapitał Ludzki,
 • Program Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Pomoc Techniczna,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia,
  • Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie),
  • Saksonia - Polska,
  • Czechy - Polska,
  • Polska - Słowacja,
  • Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy),
  • Litwa - Polska,
  • Polska - Białoruś - Ukraina,
  • Litwa - Polska - Rosja,
  • Program Regionu Morza Bałtyckiego,
  • Program dla Europy Środkowej,
  • Program Interreg IVC,
 • Regionalne Programy Operacyjne (1 dla każdego z województw).

Treść poszczególnych programów operacyjnych jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich 2007-2013

Perspektywa 2004-2006

Fundusze Europejskie na lata 2004-2006 były inwestowane w Polsce poprzez następujące programy:

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
 • Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL,
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • Sektorowy Program Operacyjny Transport,
 • Sektorowy Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
 • Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG,
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb.

Treść poszczególnych programów operacyjnych jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich 2007-2013

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się