2016-01-19

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD573

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD548

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD529

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD522

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD539

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD438

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD507

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD496

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o dostępności

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD44

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD468

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD435

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD434

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o architektach

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD433

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA41

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD311

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD329

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD285

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD308

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD197

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD199

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD196

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD278

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD195

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD198

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD190

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: UD283

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

nr wykazie prac legislacyjnych Prezesa Pracy Ministrów: UC95

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD220

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD142

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD228

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC94

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD238

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD215

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD210

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD202

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD203

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD161

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC70

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

nr UD96 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw

nr UD92 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

nr ZD5 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

nr ZD4 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

nr ZC7 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

nr UC 58 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

nr UC 56 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

nr UD 33 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

nr UD 91 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

nr UD 196 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..