2016-05-23

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce - zmiany

Celem nowelizacji zarządzenia jest dostosowanie składu Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce do zmian w zakresie działów administracji rządowej wprowadzonych ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960).


W projekcie zarządzenia dokonano zmiany porządkowej dotyczącej właściwości ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także wprowadzono zmiany polegające na włączeniu do składu Zespołu ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, ministra właściwego ds. energii, prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej oraz przedstawiciela Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.


Projekt zarządzenia został uzgodniony międzyresortowo oraz przyjęty w dniu 18 maja 2016 r. przez Stały Komitet Rady Ministrów wraz z pismami w załączeniu.

 

 

Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 102 ws. Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce

Załączniki

  Projekt_SKRM.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo SKRM do SRM.pdf 54,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt_SKRM_zarzadzenie.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt_SKRM_OSR.doc 147,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo_SKRM.doc 123 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się