Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.107.2017.AD Organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach Europejskich V”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2017-12-07  
Data publikacji do
2018-02-28  
Termin składania ofert
2017-12-22 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.107.2017.AD  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22.12.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)     
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ
W części załączniki zostały zamieszczone:
Wyjaśnienia i zmiany treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.

Informacje z dnia 22.12.2017 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 stycznia 2018 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa

Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w IWZ.

Informacja o udzieleniu zamówienia
Zamawiający w dniu 06.02.2018 r. udzielił zamówienia Wykonawcy PRownia-Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa

 

Załączniki

  Ogłoszenie_107AD17.pdf 169,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IWZ_107AD17.pdf 336,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_107AD17.pdf 626,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_umowa_107AD17.pdf 313,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Oswiadczenie_..._107AD17.docx 24,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Oswiadczenie_..._107AD17.docx 27,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Grupa_kapital...a_107AD17.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_WykU_107AD17.docx 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_WOsob_107AD17.doc 58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_FO_107AD17.doc 63 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyj_zm_107AD17.pdf 141,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...t_107AD17.pdf 19,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ocena_ofert_107AD17.pdf 242,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się