Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.58.2018.GK wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Miasto
Śródmieście  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2018-09-04  
Data publikacji do
2019-01-02  
Termin składania ofert
2018-09-18 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.58.2018.GK  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza Ofertowego


Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2018r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 września 2018 r.

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w powyższym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Konsorcjum:
EU-Consult Sp. z o.o. ul. Toruńska 18C/D 80-747 Gdańsk
Kreatus Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 60-62 43-300 Bielsko- Biała
Jest to oferta, która  uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 83,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_58_GK_18.pdf 537,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_wzor_umowy_58_GK_18.pdf 433,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 58_GK_18.pdf 560,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_oswiadczenie_..._58_GK_18.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_oswiadczenie_..._58_GK_18.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_wykaz_usług_58_GK_18.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_grupa_kapital..._58_GK_18.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_wykaz_osob_58_GK_18.doc 89,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_wykaz_osob_58_GK_18.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_9_Formularz_ofe..._58_GK_18.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_SIWZ_58...7.09.2018.pdf 23,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc...rt_58GK18.pdf 20,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena ofert.pdf 113,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się