Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.46.2018.GK Doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla strony publicznej w zakresie przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do projektu pn. „Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2018-10-08  
Data publikacji do
2019-11-22  
Termin składania ofert
2018-11-29 12:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.46.2018.GK  

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 listopada 2018 r. do godz. 12:00 3 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 1A – zadanie problemowe
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
Załącznik Nr 3A – instrukcja wypełniania JEDZ
Załącznik Nr 4 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium oceny ofert
Załącznik Nr 8 – wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Załącznik Nr 9 – wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Załącznik Nr 10 – wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Załącznik Nr 11– wzór Formularza Ofertowego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 wysłane do poblikacji (termin składania ofert)
Odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ z dnia 13.11.2018 r.
Dla wygody wykonawcó zamawiający publikuje teksty jednolite SIWZ, SOPZ, wzoru umowy, wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wzór nowego dokumentu: wzór wniosku i zobowiązania o zachowaniu poufności.
UWAGA: w pliku "odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ 13-11-2018" pomyłkowo jako nową datę składania i otwarcia ofert podano 26.11.2018. Poprawna jest data 29.11.2018, która widnieje w SIWZ. W sekcji "Załaczniki" zamieszczono poprawiony tekst "odpowiedzi na pytania i zamiany SIWZ poprawiony"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ z dnia 19.11.2018 r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22 listopada 2018 r.
W części załączniki zamieszczone zostały Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 2018-11-22.

W części załączniki zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 28 listopada 2018 r. oraz ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert wysłane do publikacji w DUUE.

Informacje z otwarcia ofert 03.12.2018 r.

Informacja z dnia 05.03.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W powyższym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez

Konsorcjum:

  • LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice
  • Investment Support Agata Kozłowska ul. Srebrna 16 lok. 202 00-810 Warszawa (adres rejestrowy:

ul. Powstańców Warszawy 41a 05-840 Brwinów)

Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska ul. Narbutta 40/12 02-541 Warszawa

Jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi
w SIWZ, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Informacja z dnia 11.05.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

W wyniku odwołania wniesionego w tym postępowaniu i uwzględnieniu go w całości, zamawiający dokonał powtórnej oceny ofert. Najwyżej oceniono ofertę Nr 1 złożoną przez konsorcjum:

·         Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) oddział w Polsce
          pl. Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa

·         PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. ul. Lecha Kaczyńskiego 14 00-638 Warszawa

Jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie
z zasadami określonymi w SIWZ.

 

Informacja z dnia 11.05.2019 r. o unieważnieniu postępowania

Podstawa prawna unieważnienia – art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Cena oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższa kwotę 2 322 153,45 zł brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 58,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_46_GK_18.pdf 600,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1A_SIWZ_zadanie..._46_GK_18.pdf 343,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_46_GK_18.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3A_instrukcja_JEDZ.pdf 199,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_wzor_umowy_46_GK_18.pdf 559,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_4_grupa_kapital..._46_GK_18.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_wykaz_uslug_46_GK_18.doc 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_wykaz_osob_wa..._46_GK_18.doc 135 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_wykaz_osob_oc..._46_GK_18.doc 149 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_46_GK_18.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_9_46_GK_18.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_10_46_GK_18.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_11_FO_46_GK_18.doc 184 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ_46_GK_18.pdf 81,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ_46_GK_18.zip 10,43 KB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 47,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 2.pdf 72,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian... wysłane.pdf 78,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...3-11-2018.pdf 567,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_46_GK_18...uj_zmiany.pdf 463,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_wzor_umowy_po...uj_zmiany.pdf 579,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_46_GK_18_po_zm...uj_zmiany.pdf 611,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_6_wykaz_osob_wa...uj_zmiany.doc 137 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_12_wzor_wniosku..._46_GK_18.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...oprawiony.pdf 567,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...oszenia 3.pdf 36,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania 2.pdf 299,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...018-11-22.pdf 512,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie zmiana ... wysłane.pdf 72,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...8-11-2018.pdf 396,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie zmiana ...blikowane.pdf 29,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacje z otwarcia ofert.pdf 314,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki postępowania.pdf 335,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyniku...ępowania.pdf 215,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się