Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.14.2019.KK Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla dwóch zadań inwestycyjnych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-03-08  
Data publikacji do
2019-11-26  
Termin składania ofert
2019-03-19 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.14.2019.KK  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 19 marca 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
Załącznik Nr 1 do OPZ – zalecenia konserwatorskie z dnia 11.02.2019 r.,
Załącznik Nr 2 do OPZ – audyt ex – ante,
Załącznik Nr 2.1 do OPZ - Mapa sytuacyjno–wysokościowa,
Załącznik Nr 2.2 do OPZ - obliczenie zapotrzebowania ciepła i mocy wg programu Audytor OZC 6,8 Pro (zbiór bazowy) i po modernizacji, przegrody (przed i po termomodernizacji),
Załącznik Nr 2.3 do OPZ - charakterystyka energetyczna budynku (przed i po),
Załącznik Nr 2.4 do OPZ - inwentaryzacja oświetlenia,
Załącznik Nr 2.5 do OPZ - pismo konserwatora zabytków,
Załącznik Nr 2.6 do OPZ - wyniki pomiarów natężenia oświetlenia wybranych pomieszczeń,
Załącznik Nr 3 do OPZ – wskaźniki rezultatu,
Załącznik Nr 4 do OPZ – metodyka sporządzenia audytu ex-ante,
Załącznik Nr 5 do OPZ – Program  Funkcjonalno Użytkowy,
Załącznik Nr 6 do OPZ - warunki spółka gazownictwa,
Załącznik Nr 2 – wzór umowy,
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu usług,
Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób,
Załącznik nr 7A – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie osoby kierującej pracami projektowymi”,
Załącznik nr 8 – wzór Formularza Ofertowego.

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 marca 2019 r.

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 


Informacja z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski, ul. Agatowa 20/32, 20-571 Lublin.
Uzasadnienie propozycji wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 75,70. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.

Załączniki

  ogłoszenie.pdf 91,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 719,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.0_OPZ.pdf 680,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.1_OPZ.pdf 361,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.2._OPZ.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.2.1_OPZ.pdf 3,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.2.2_OPZ.pdf 429,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.2.3_OPZ.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.2.4_OPZ (1).pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.2.5_OPZ.pdf 480,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.2.6_OPZ.pdf 11,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.3_OPZ.pdf 710,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.4_OPZ.xlsx 261,18 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal_1.5_OPZ.pdf 23,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.6_OPZ.pdf 767,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_2_wzór_umowy.pdf 696,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_3_oświadczenie.doc 400 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_oświadczenie.doc 404,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_oświadczenie .doc 401,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_wykaz_usług.doc 419,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_wykaz_osób.doc 433,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7A_wykaz_kryterium.doc 432 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_8_FO.doc 435,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_9_wniosek.doc 403 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia.pdf 327,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 do inform...o wyborze.pdf 257,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się