Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.5.2019.KK Opracowanie analizy systemowej budowy systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-03-27  
Data publikacji do
2019-10-03  
Termin składania ofert
2019-05-10 09:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.5.2019.KK  

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 10 maja 2019 r. do godz. 09:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
Załącznik Nr 2 – wzór Umowy,
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu usług,
Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób,
Załącznik nr 7A – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie personelu”
Załącznik nr 8 – wzór Formularza Ofertowego.

Zmiana treści SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 19 kwietnia 2019 r.

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 7 maja 2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10 maja 2019 r.

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 

Informacja z dnia 28 czerwca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę Avility Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 15a, lok. 411, 01-651 Warszawa.
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.

Załączniki

  ogłoszenie.pdf 93,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 630,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał_1_SOPZ.pdf 300,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał_2_umowa.pdf 658,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał_3_oświadczenie_dpr.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_4_oświadczenie_dpr.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_5_oświadczenie_dpr.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_6_wykaz_usług_dpr.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_7_Wykaz osób_dpr.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_7A_Wykaz osób kryterium.doc 69,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_8_FO_dpr.doc 146,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ...4.2019 r..pdf 195,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana ogłoszenia ...04.2019 r.pdf 23,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia treści... 2019 r. .pdf 354,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...a 2019 r..pdf 23,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści siwz...a 2019 r..pdf 195,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odp_na_pytania_5KK19.pdf 292,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc...ert_5KK19.pdf 193,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 do inform...o wyborze.pdf 328,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się