Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.34.2019.AD Wykonanie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 2019  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-05-14  
Data publikacji do
2019-10-01  
Termin składania ofert
2019-05-24 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.34.2019.AD  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 24 maja 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
        Załącznik 1 do SOPZ -  Zasady prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i pracowników Punktów Informacyjnych
        Załącznik 2 do SOPZ - Standardy funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
        Załącznik 3 do SOPZ - Wzór tabeli rekomendacji
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 maja 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Informacja z dnia 7 czerwca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez przez PBS Sp. z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot

Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.

Załączniki

  ogloszenie_34AD19.pdf 89,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_34AD19.pdf 511,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_34AD19.pdf 725,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1 do SOPZ Zasad...ji_34AD19.pdf 670,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2 do SOPZ Stand...ci_34AD19.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3 do SOPZ tabel...ji_34AD19.pdf 204,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_Umowa_34AD19.pdf 243,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Oswiadczenie_...i_34AD19.docx 24,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Oswiadczenie_...e_34AD19.docx 25,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Grupa_kapitalowa_34AD19.doc 52,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_Wykaz_Uslug_34AD19.docx 20,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_wykaz_osob_34AD19.docx 28,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_Formularz_Ofe...y_34AD19.docx 36,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc...rt_34AD19.pdf 192,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ocena_ofert_34AD19.pdf 268,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się