Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.55.2019.MD Remont elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-07-30  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2019-08-19 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.55.2019.MD  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego
ZałącznikNr 1a do Formularza ofertowego – Tabela elementów skończonych
Załącznik Nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 do SIWZ – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór wykazu robót
Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna, na którą składają się:
a) projekt wykonawczy – architektura
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – architektura
c) projekt wykonawczy – instalacje elektryczne
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne
e) opinia ornitologiczna
f) wizualizacja oświetlenia elewacji
Załącznik Nr 9 do SIWZ – przedmiary robót
Załącznik Nr 4 do umowy - dokumentacja tachniczna (na etapie przedmiotowego postępowania jest to załącznik nr 8 do SIWZ, po zawarciu umowy będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy)
Zalącznik Nr 8 do umowy - wzór tabeli elementów skończonych

 

UWAGA!
W części załączniki została zamieszczona informacja dotycząca wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

 

W Części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.08.2019 r.

W Części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.08.2019 r.

 

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 20 sierpnia 2019 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania została zamieszczona w części załączniki, poniżej.

Załączniki

  ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 890,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  552019MD_SIWZ.pdf 378,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal1_552019MD_Formu..._ofertowy.doc 245,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1A d...fertowego.pdf 130,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1A d...fertowego.xls 190 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal2_552019MD_umowa.pdf 311,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal3_552019MD_oswia...e_warunki.doc 166 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal4_552019MD_oswia...kluczenie.doc 167 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal5_552019MD_grupa...apitalowa.doc 181,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal6_552019MD_wykaz_robót.docx 156,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal7_502019MD_Wykaz...-07-2019.docx 164,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal8_552019_Dokumen...icznacz.1.zip 23,19 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zal8_552019_Dokumen...czna cz.2.zip 21,91 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zal9_552019_Przedmiary_robot.zip 224,8 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 8 do umowy.pdf 153,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wizja lokalna.pdf 22,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia treści SIWZ.pdf 203,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia z dnia...4.08.2019.pdf 207,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._552019MD.pdf 200,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o uniwa...ępowania.pdf 379,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się