Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.53.2019.KK Zaprojektowanie, przygotowanie i kompleksowa organizacja działań promocyjnych w Brukseli (Belgia)  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-08-02  
Data publikacji do
2020-01-31  
Termin składania ofert
2019-08-14 09:00  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do  14 sierpnia 2019 r. do godz. 09:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikiem                               Załącznik Nr 2 – wzór Istotnych Postanowień Umowy (IPU) 

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia z dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 Informacja z dnia 28 sierpnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę BERM Sp. z o.o.Sp. k., ul. Wisniowa 40b/17, 02-520 Warszawa.
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów, tj. 82,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający w dniu 4.09.2019 r. udzielił zamówienia Wykonawcy: BERM Sp. z o.o.,

sp. k., ul. Wiśniowa 40B lok. 17, 02-520 Warszawa.

Załączniki

  OGŁOSZENIE.pdf 404,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.0_OPZ.pdf 542,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1.1_OPZ - plan ...ieszczeń.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_2_IPU.pdf 506,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_3_oświadczenie.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_oświadczenie.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_oświadczenie .doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_wykaz_usług.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_Wykaz osób.doc 63,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_FO_53KK19_v_2_1.doc 147,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia treści...enia nr 1.pdf 323,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia treśc...oszenia 2.pdf 340,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 108,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 do inform...o wyborze.pdf 245,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się