Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.56.2019.AD Przygotowanie rekomendacji w zakresie sposobu realizacji programu operacyjnego wspierającego innowacyjność w perspektywie finansowej 2021-2027 w oparciu o prace grup eksperckich wykorzystujących narzędzia myślenia projektowego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-08-06  
Data publikacji do
2019-10-31  
Termin składania ofert
2019-08-20 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.56.2019.AD  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
Załącznik Nr 2 – Wzór Istotnych Postanowień Umowy,
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu usług,
Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób,
Załącznik nr 7a – wzór wykazu osób w celu poddania ocenie w ramach kryteriów oceny ofert,
Załącznik nr 8 – wzór Formularza Ofertowego.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 sierpnia 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Informacja z dnia 12 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie: Bartosz Ledzion EGO Evaluation for Government Organizations s.c., ul. Petofiego 2A/26, 01-917 Warszawa (lider) oraz Karol Olejniczak EGO Evaluation for Government Organizations s.c., ul. Petofiego 2A/26, 01-917 Warszawa oraz Design Thinking Institute Iwona Gasińska -Mulczyńska, ul. Słowackiego 17/9, 60-822 Poznań oraz LB&E Sp. z o.o., ul. Książenicka 98, Owczarnia, 05-807 Podkowa Leśna.


Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.

Załączniki

  ogloszenie_56AD19.pdf 89,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_56AD19.pdf 685,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_OPZ_56AD19.pdf 488,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_IPU 56AD19.pdf 485,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Oswiadczenie_...i_56AD19.docx 24,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Oswiadczenie_...e_56AD19.docx 25,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Grupa_kapitalowa_56AD19.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_Wykaz_uslug_56AD19.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_Wykaz_osob_56AD19.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7a_Wykaz_osob_k...ia_56AD19.doc 74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_FO_56AD19.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc...rt_56AD19.pdf 198,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ocena_ofert_56AD19.pdf 265,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się