Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2610.5.2019.KK „Świadczenie usług medycznych”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-08-14  
Data publikacji do
2019-11-26  
Termin składania ofert
2019-08-26 10:00  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 26 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia     
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy  
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

 

 


W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

Informacja z dnia 4 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę POLMED S.A., os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny do pobrania w części załączniki, poniżej.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający w dniu 23 października 2019 r. udzielił zamówienia Wykonawcy POLMED S.A., os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 420,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał_1_OPZ.pdf 368,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał_2_ Istotne pos...yny pracy.pdf 426,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał_3_oswiadczenie.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_4_grupa_kapitalowa.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał_5_FO.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  5KK19 informacja z otwarcia.pdf 210,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 do inform...o wyborze.pdf 23,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się