Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.58.2019.KB, przygotowanie i organizacja hackathonu, którego celem jest wypracowanie rozwiązań na rzecz realizacji celów zdefiniowanych w Programie dla Śląska jako jednego z projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-08-21  
Data publikacji do
2019-11-04  
Termin składania ofert
2019-08-29 09:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.58.2019.KB  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu,
Załącznik Nr 1 – Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie SOPZ z dnia 22.08.2019 r.
Wyjaśnienia treści ogłoszenia z dnia 22.08.2019 r.


W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert z dnia 29.08.2019 r.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Informacja z dnia 3 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę -  PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków.

Uzasadnienie propozycji wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych na podstawie kryteriów określonych w pkt. 12.1 Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.


Informacja o udzieleniu zamówienia:
Zamawiający w dniu 12.09.2019 r. udzielił zamówienia Wykonawcy PROIDEA Sp. z o.o. ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó..._58KB2019.pdf 401,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_hackathon 58KB2019.pdf 565,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_IPU_hackathon_58KB2019.pdf 129,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Oswiadczenie_..._58KB2019.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Oswiadczenie_...58KB2019.docx 25,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Grupa_kapital...583KB2019.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_WykUsług_58KB2019.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_Formularz Ofe..._58KB2019.doc 305 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana Ogloszenia w....08.2019 .pdf 191,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_wartoś...2.08.2019.pdf 191,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  InformacjaOtwarcie_58KB2019.pdf 192,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przyznane punkty _58KB2019.pdf 192,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się