Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2610.6.2019.MD Remont elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-08-28  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-09-12 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2610.6.2019.MD  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 12 września 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik Nr 2 do SIWZ – wzór umowy dla 1 Części zamówienia
Załącznik Nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla 2 Części zamówienia
Załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 do SIWZ – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór wykazu robót (dla 1 Części zamówienia)
Załącznik Nr 6a do SIWZ – wzór wykazu robót (dla 2 Części zamówienia)
Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór wykazu osób na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dla 1 części zamówienia)
Załącznik Nr 7a do SIWZ – wzór wykazu osób na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dla 2 części zamówienia)
Załącznik Nr 7b – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy” (dla 1 Części zamówienia)
Załącznik Nr 7c – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy” (dla 2 Części zamówienia)
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami:
a) załącznik nr 1 do OPZ - projekt wykonawczy – architektura
b) załącznik nr 2 do OPZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – architektura
c) załącznik nr 3 do OPZ - ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna
Załącznik Nr 9 do SIWZ – przedmiary robót
Załącznik Nr 4 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (na etapie przedmiotowego postępowania jest to załącznik nr 8 do SIWZ, po zawarciu umowy będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy)

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 3 września 2019 r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 3 września 2019 r.

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 4 września 2019r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 4 września 2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12 września 2019 r.

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

Informacja z dnia 27 września 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:

1) dla 1 Części zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Nor-Bru Norbert Brunka, ul. Stalowa 54/7, 03-429 Warszawa.
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 65,83 spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

 
2) dla 2 Części zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Nor-Bru Norbert Brunka , ul. Stalowa 54/7, 03-429 Warszawa.
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 65,83 spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny do pobrania w części załączniki, poniżej.

 

Informacja o unieważnieniu czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej

W dniu 03.10.2019 r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty złożonej przez Nor-Bru Norbert Brunka jako najkorzystniejszej w obu cześciach zamówienia.

 

Informacja z dnia 17 października 2019 r. o unieważnieniu postępowania


Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 .
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert dla obu części zamówienia wpłynęły dwie oferty złożone przez Wykonawców:
1.    Nor-Bru Norbert Brunka, ul. Stalowa 54/7, 03-429 Warszawa,
2.    Konsorcjum firm: COMFORT -THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo, COMFORT-THERM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9B, 09-100 Płońsk oraz MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14C, 09-200 Sierpc.
Wykonawca Konsorcjum firm: COMFORT -THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo, COMFORT-THERM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9B, 09-100 Płońsk oraz MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14C, 09-200 Sierpc został wykluczony z postępowania w dniu 25.09.2019 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy, a Wykonawca Nor-Bru Norbert Brunka, ul. Stalowa 54/7, 03-429 Warszawa został wykluczony z postępowania w dniu 17.10.2019 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferty obu wykonawców zostały uznane za odrzucone.

 

Załączniki

  ogloszenie_o_zamowienu.pdf 1023,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  62019MD_SIWZ.pdf 189,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal1_62019MD_Formul...stateczny.doc 123,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal2_do_SIWZ_umowa.pdf 311,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal2a_do_SIWZ_umowa.pdf 313,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal3_62019MD_oswiad...e_warunki.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal4_62019MD_oswiad...kluczenie.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal5_62019MD_grupa_kapitalowa.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  1_czesc_Zal6_62019M...z_robót.docx 29,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  2_czesc_Zal6a_62019...z_robót.docx 29,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  1_czesc_Zal7_62019M...kaz_osob.docx 30,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  2_czesc_Zal7a_62019...kaz_osob.docx 30,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  1_czesc_Zal7b_62019...ryteriow.docx 29,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  2_czesc_Zal7c_62019...ryteriow.docx 29,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8 do SIWZ - Opi...mówienia.pdf 231,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalącznik nr 1 do OPZ.zip 22,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  zalącznik nr 2 do OPZ.zip 887,88 KB (zip) szczegóły pobierz
  zalącznik nr 3 do OPZ.zip 3,14 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zal_9 do SIWZ przedmiar robot.pdf 457,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_siwz_03_09_2019.pdf 76,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia SIWZ z ...4_09_2019.pdf 36,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc...t_62019MD.pdf 24,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6MD2019_Zal nr 1 do...o wyborze.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się