Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.37.2019.KR Wykonanie badania pt.: „Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-08-29  
Data publikacji do
2019-10-31  
Termin składania ofert
2019-09-12 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.37.2019.KR  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 12 września 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy,
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób,
Załącznik nr 7 – wzór Formularza Ofertowego.

 

W dniu 03.09.2019 r. w części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12 września 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 

Informacja z 10 października 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie:
1. Instytut Rozwoju Miast i Regionów (lider konsorcjum), ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa,
2. Ecorys Polska sp. z o.o., ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa.

Uzasadnienie propozycji wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj.76,93. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.
 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny znajduje się w części załączniki poniżej.
 

 

 

 

Załączniki

  ogloszenie_37KR19.pdf 86,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_37KR19.pdf 669,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_37KR19.pdf 648,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_wzór umowy_37KR19.pdf 276,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Oswiadczenie_...ki_37KR19.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Oswiadczenie_...e_37KR19.docx 26,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Grupa_kapitalowa_37KR19.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_WOsob_37KR19.doc 102 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_FO_37KR19.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  20190903_Wyjasn treści SIWZ.pdf 257,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 109,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_punkty_37KR19_BIP.pdf 196,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się